Gezondheidsrisico’s van fijnstof bij kinderen

Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen, met name jonge kinderen, gevoeliger zijn voor de schadelijke effecten van fijnstof op de gezondheid dan volwassenen. Kortdurende blootstelling kan bij kinderen al problemen met de ademhaling opleveren of allergische reacties veroorzaken.

Fijnstof, in vaktermen afgekort tot PM (Particulate Matter), bestaat uit een mengsel van vaste en vloeibare deeltjes. Met PM10 worden deeltjes aangeduid die een diameter hebben tot 10 µm; met PM2,5 bedoelen we deeltjes met een diameter minder dan 2,5 µm. Ter vergelijking: fijne zandkorrels hebben een diameter van 90 µm. Sporen van schimmels kunnen een diameter hebben tot 10 µm.

Fijnstof kan afkomstig zijn van bronnen buitenshuis, maar ook van bronnen binnenshuis. Het ontstaat vooral bij de verbranding van fossiele brandstoffen, maar kan ook in de lucht worden gevormd door allerlei chemische reacties. Fijn stof bestaat vaak uit vele honderden chemische stoffen. Ook zijn er kankerverwekkende stoffen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) aangetroffen in fijnstof, net als hormoonverstorende stoffen. Deze laatste komen vooral veel voor op deeltjes in de uitstoot van dieselmotoren.  Overigens kan fijnstof ook van organische oorsprong zijn. Denk aan pollen, druppeltjes zeezout en vulkanische as.

Fijnstofdeeltjes bevatten veel toxische verbindingen die bij inademing schade kunnen toebrengen aan longen en luchtwegen. Inademing van fijnstof kan ook effect hebben op het hart-vaatsysteem, zelfs al na korte blootstelling. Hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze in de longen kunnen doordringen.

Luchtweginfecties

Volgens schattingen van de WHO, de Wereld Gezondheids Organisatie, geven aan dat fijn stof wereldwijd in verband te brengen is met 8 procent van de sterfte aan longkanker, 5 procent van de sterfte aan hart- en vaataandoeningen en 3 procent van de sterfte aan luchtweginfecties. Al in 1993 werd er een verband aangetoond tussen de luchtconcentraties van fijnstof en het optreden van longziekten en sterfte.

Vaak zijn milieu- en gezondheidsnormen afgestemd op de gemiddelde mens. Toch kunnen specifieke bevolkingsgroepen extra gevoelig zijn. In het geval van fijnstof zijn met name kinderen gevoelig. De medische wetenschap veronderstelt dat kinderen relatief meer fijnstof inademen dan volwassenen, omdat zij in vergelijking met volwassenen meer buitenshuis lichamelijk actief zijn en de inademing lucht per kilogram lichaamsgewicht bij kinderen een factor 2,3 hoger is dan bij volwassenen.

Voor huisartsen kan een aandoening aan de luchtwegen bij kinderen aanleiding zijn om door te vragen naar mogelijke bronnen voor blootstelling aan fijnstof. Hoe is de verkeerssituatie rondom huis en rondom het schoolplein? Bovendien kan voorlichting over verbetering van de situatie in huis effectief zijn, bijvoorbeeld over het opruimen van stof en het vermijden van passief roken.

Ongemerkt vormt fijnstof dus een risico voor de volksgezondheid. Zowel buitenshuis als binnenshuis wordt uw lichaam ermee geconfronteerd. Luchtreinigers van Progenion voldoen aan de hoogste eisen en zijn daarmee in staat de lucht in uw woning of uw kantoor schoon te houden. Met een ingebouwd HEPA-filter, een UV-C filter en een carbonfilter halen de luchtreinigers van Progenion zelfs de kleinste micro-organismen uit de lucht, zodat uw gezondheid en die van uw kinderen aan minder risico’s worden blootgesteld.